مدیریت توسعه سازمان وتحول اداری
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲ خرداد
br ENGLISH
 استقرار سامانه ثبت تجارب مديران سلامت كشور استقرار سامانه ثبت تجارب مديران سلامت كشور
استقرار سامانه ثبت تجارب مديران سلامت كشور
1396/10/12
اولين جلسه  كارگروه تدوين شرح وظايف سازماني اولين جلسه كارگروه تدوين شرح وظايف سازماني
اولين جلسه كارگروه تدوين شرح وظايف سازماني
1396/08/22
برگزاري كارگاه آموزشي  تجزيه و تحليل سيستم ها و فرايندها برگزاري كارگاه آموزشي تجزيه و تحليل سيستم ها و فرايندها
برگزاري كارگاه آموزشي تجزيه و تحليل سيستم ها و فرايندها
1396/08/22
برگزاري اولين كارگاه آموزشي تجزيه وتحليل سيستم ها (دردومين منطقه آموزشي دانشگاه مطابق جدول زمانبندي) از سوي معاونت توسعه دانشگاه برگزاري اولين كارگاه آموزشي تجزيه وتحليل سيستم ها (دردومين منطقه آموزشي دانشگاه مطابق جدول زمانبندي) از سوي معاونت توسعه دانشگاه
برگزاري اولين كارگاه آموزشي تجزيه وتحليل سيستم ها (دردومين منطقه آموزشي دانشگاه مطابق جدول زمانبندي) از سوي معاونت توسعه دانشگاه
1396/07/10
برگزاري اولين كارگاه آموزشي تجزيه وتحليل سيستم ها (درسومين منطقه آموزشي دانشگاه مطابق جدول زمانبندي) از سوي معاونت توسعه دانشگاه برگزاري اولين كارگاه آموزشي تجزيه وتحليل سيستم ها (درسومين منطقه آموزشي دانشگاه مطابق جدول زمانبندي) از سوي معاونت توسعه دانشگاه
برگزاري اولين كارگاه آموزشي تجزيه وتحليل سيستم ها (درسومين منطقه آموزشي دانشگاه مطابق جدول زمانبندي) از سوي معاونت توسعه دانشگاه
1396/07/10
برگزاري اولين كارگاه آموزشي تجزيه وتحليل سيستم ها (درپنجمين منطقه آموزشي دانشگاه مطابق جدول زمانبندي) از سوي معاونت توسعه دانشگاه برگزاري اولين كارگاه آموزشي تجزيه وتحليل سيستم ها (درپنجمين منطقه آموزشي دانشگاه مطابق جدول زمانبندي) از سوي معاونت توسعه دانشگاه
برگزاري اولين كارگاه آموزشي تجزيه وتحليل سيستم ها (درپنجمين منطقه آموزشي دانشگاه مطابق جدول زمانبندي) از سوي معاونت توسعه دانشگاه
1396/07/10
برگزاري اولين كارگاه آموزشي تجزيه وتحليل سيستم ها (در  چهارمين منطقه آموزشي دانشگاه مطابق جدول زمانبندي) از سوي معاونت توسعه دانشگاه برگزاري اولين كارگاه آموزشي تجزيه وتحليل سيستم ها (در چهارمين منطقه آموزشي دانشگاه مطابق جدول زمانبندي) از سوي معاونت توسعه دانشگاه
برگزاري اولين كارگاه آموزشي تجزيه وتحليل سيستم ها (در چهارمين منطقه آموزشي دانشگاه مطابق جدول زمانبندي) از سوي معاونت توسعه دانشگاه
1396/07/10
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal